Odmena advokáta

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom upravuje vyhláška č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Zmluvná odmena

Zmluvná odmena je výsledkom dohody medzi advokátom a klientom. Jej výška nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zmluvná odmena sa môže dohodnúť ako hodinová, paušálna, podielová alebo tarifná odmena. Spôsoby určenia zmluvnej odmeny sa môžu kombinovať.

 • Hodinová odmena

  dohodnutá podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci

 • Paušálna odmena

  dohodnutá paušálnou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí

 • Podielová odmena

  dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom

 • Tarifná odmena

  dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny, s prihliadnutím na hodnotu a druh veci, alebo práva a počet úkonov právnej služby

Tarifná odmena

Ak nedôjde k dohode o spôsobe určenia zmluvnej odmeny medzi advokátom a klientom, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).

Spôsob platby

Po dohode s advokátom je možné uskutočnisť platbu:

 • v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie
 • bankovým prevodom na účet advokátskej kancelárie
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. SK 39 7500 0000 0040 2279 9640